برقگیر OBO، قیمت سرج ارستر OBO | فروش برق گیر اوبو

برقگیر OBO، قیمت سرج ارستر، فروش برقگیر OBO، خرید برق گیر اوبو

برقگیر یا سرج ارستر (Surge Protective Device (SPD، تجهیز حفاظت ثانویه در مقابل برخورد صاعقه می باشد. حفاظت اولیه از طریق سیستم ارتینگ، هم بندی و صاعقه گیر خارجی صورت می پذیرد. در واقع سرج ارسترها، حفاظت از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر ولتاژها و جریان های اضافی را عهده دار می باشد.

این برقگیرها اضافه جریان ناشی از صاعقه را به زمین انتقال می دهند. در سرچ ارسترها از اکسید فلز وریستور استفاده شده است که یک نیمه هادی است که به جریان بالا بسیار حساس می باشد و در جریان های عادی به عنوان عایق و در جریان های بالا مانند یک هادی عمل می کند و دارای مقاومت های مختلفی می باشد و قبل از ورودی تجهیزات به هادی متصل می شوند و به صورت موازی به دستگاه نصب می شوند و جریان اضافی را به زمین منتقل می کند.

می توانید از لینک ذیل در نرم افزار طراحی سرج ارستر  OBO نیز بهره بگیرید.

قیمت سرج ارستر:

قیمت سرج ارستر بر اساس نیاز به محافظت در برابر نوسان برق برای تاسیسات بدین صورت تعیین می گردد:

1. شناسایی نوع سیستم اتصال زمین برای شبکه تولید برق

2. تعیین درجه های جریان عبوری مربوط به یک برقگیر

3. تعیین محافظ های اضافه جریان برگشتی/ فیوز مورد نیاز

4. تعیین تعداد برقگیرهای ثانویه، مکان نصب آنها، درجه های نوسان برق، درجه های ولتاژ، محافظهای اضافه جریان برگشتی فیوز

5. برقگیرها می بایست به صورت یک پکیج کامل که شامل جعبه و قطعات الکترونیکی بر اساس استاندارد IEC 62305  انتخاب گردد.

پس از تعیین ویژگی برقگیرها در مرحله بعد باید کارایی برقگیرهایی که در محل ورودی تاسیسات نصب شده اند، ارزیابی شوند.

قیمت سرج ارستر بر اساس سطح حفاظتی که در هنگام وقوع صاعقه ایجاد می کند بسیار متغییر است. هر چقدر این سطح حفاظتی کمتر باشد برقگیر کیفیت بالاتری دارد و از تجهیزات بیشتر حفاظت می کند.

فروش برقگیر OBO:

فروش برقگیر OBO چند اصل مهم باید رعایت شود:

1. ایجاد همبندی به صورت هم پتانسیل با تاسیسات باعث کاهش احتمال خطر جرقه زنی به تاسیسات یا بین تاسیسات در زمانی می شود که جریان توسط LPS به سمت زمین در حال هدایت است و ممکن است بخشی از این جریان از طریق تاسیسات به نقاط اتصال زمین دور از سازه منتقل شود.

2. کاهش انرژی گذرایی که به برخورد مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه به داخل سازه وارد می شود.

3. محافظت از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخلی.

فروش برقگیر برای ایجاد اتصال هم پتانسیل باید در محل ورود تاسیسات به داخل سازه از برقگیر جریان صاعقه استفاده شود. فروش برقگیر برای استفاده از آنها در سازه هایی که LPS  دارند اجباری است. برای حفاظت تاسیسات در برابر صاعقه برقگگیرها باید در محل ورود تاسیسات به داخل سازه نصب شوند.

اینستاگرام دفتر مرکزی OBO در ایران

خرید برقگیر OBO:

خرید برقگیر OBO در مجموعه ای که نیاز به سیستم حفاظت در برابر صاعقه داشته باشد، برای تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی آن مجموعه لازم و ضروری است.

عدم خرید برقگیر و یا در نظر نگرفتن حفاظت در برابر نوسان های برق و غیرعادی در یک سازه، آن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. پس از محاسبه احتمالی خطر کلی امکان دارد یکی از این حالت ها برای خرید برقگیر لازم باشد:

1. استفاده همزمان از سیستم حفاظت در برابر صاعقه و برقگیر لازم است.

2. استفاده از سیستم حفاظت در برابر صاعقه لازم نیست اما احتمال خطر کلی محاسبه شده نشان می دهد به علت احتمال بالای برخورد صاعقه به تاسیسات و یا نزدیکی آن ها خرید برقگیرها برای تاسیسات ضروری است.

بر طبق توصیه های گفته شده، خرید برقگیر یا سرج ارستر برای سطح حفاظتی تجهیزات الکترونیکی درون سازه مهم و ضروری است و همچنین با خرید برقگیر و نصب آن احتمال خرابی سیستم های درون ساختمان یا تاسیسات بسیار کم می شود و به صورت بالقوه سطوح احتمال خطر کلی پایین آورده می شود.

لذا توصیه اکید می گردد فروش این محصولات توسط افراد خبره صورت پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت برقگیر OBO (قیمت سرج ارستر OBO) با کارشناسان ما تماس بگیرید.