معرفی نرم افزار آنالیز ریسک صاعقه

نرم افزار محاسبه ریسک به کاربر این امکان را می دهد تا بر اساس استاندارد EN 62305-2 به محاسبه ارزیابی ریسک سازه در اثر برخورد صاعقه بپردازد. این نرم افزار با دسترسی به نقشه ژئوفیزیک برخورد صاعقه در منطقه و با در نظر گرفتن محل قرارگیری آن نسبت به ساختمان های بلند مرتبه اطراف به محاسبه ریسک سازه پرداخته و مطابق با استانداردهای جهانی تجهیز حفاظتی مناسب جهت کاهش ریسک را توسط فایل اکسل در اختیار کاربر قرار می دهد.