تاییدیه های سرج ارستر OBO

ارستر OBO دارای تاییدیه هایی است که به همین دلیل باید در هنگام خرید سرج ارستر یا اسپارک گپ حتما تاییدیه های استاندارد مربوط به اجناس را چک کنید چرا که خیلی از سرج ارسترهای چینی یا ایرانی، تاییدیه تست ندارند و عملکرد آنها در حاله ای از ابهام است.