تاییدیه های سرج ارستر OBO

در هنگام خرید سرج ارستر یا اسپارک گپ حتما تاییدیه های استاندارد مربوط به اجناس را چک کنید چرا که خیلی از سرج ارسترهای چینی یا ایرانی، تاییدیه تست ندارند و عملکرد آنها در حاله ای از ابهام است.