لیست پروژه های OBO

پروژه بانک سامان - تجهیزات OBO BETTERMANN
پروژه فناپ تجهیزات OBOBETTERMANN
پروژه مپنا - تجهیزات OBO BETTERMANN
بانک تات - تجهیزات OBO BETTERMANN
پروژه نفت و گاز زاگرس جنوبی - OBO BETTERMANN
پروژه صدا و سیما - پروژه OBO BETTERMANN